นายบุญธรรม บุญมา
นายก อบต.ห้วยยาง

สายตรงนายก อบต.
โทรฯ 081-305-6326

 ฟอรัม  ข้อมูลทั่วไป  โครงสร้าง อบต ห้วยยาง  อำนาจ หน้าที่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผู้บริหาร อบต ห้วยยาง  สภา อบต ห้วยยาง กิจกรรมของ อบต ห้วยยาง กระดานข่าว อบต ห้วยยาง
 ส่วนราชการในสังกัด
 สำนักงานปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศึกษาฯ กองทุน สปสช.อบต.ห้วยยาง ศูนย์พระมหาชนก อบต.ห้วยยาง
 เอกสารเผยแพร่
ประกาศ อบต.ห้วยยาง ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สภาฯ อบต.ห้วยยาง กฏหมาย ระเบียบ บทความ เอกสารเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบของสภาฯ เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ.2561-2565) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยยาง
รายงาน
รายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการประชุมสภา อบต. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ฯลฯ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564-2566
ศูนย์บริการร่วม (one stop service) อบต.ห้วยยาง
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ ระบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ ระบบขออนุญาตก่อสร้างฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“มุ่งสู่การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยยึดวิถีความพอเพียง เป็นต้นแบบในการพัฒนา”

พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

๑. มุ่งเน้นการทำแผนชุมชนโดยภาคประชาชน

๒. กระจายอำนาจลงสู่ภาคประชาชน

๓. มุ่งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง

๔. มุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมบริการประชาชน

๕. มุ่งเน้นความมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการดำรงชีวิตบนวิถีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ

๗. มุ่งพัฒนาสังคมในด้านสาธารณสุข การศึกษา  การศาสนา  การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  การกีฬา  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๘. ให้ความสำคัญต่อเด็ก  สตรี  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  และได้รับสวัสดิการตามอำนาจหน้าที่อย่างทั่วถึง

๙. มุ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน

๑๐. ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากแผนชุมชน

๒. เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง

๔. เพื่อให้องค์กรและบุคลากรเกิดการพัฒนา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  สนองตอบความต้องการในการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๖. เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตบนวิถีความพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริอย่างยั่งยืน

๗. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านสังคมด้านสาธารณสุข  การศึกษา  การศาสนา การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬา และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๘. เพื่อให้เด็ก  สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

๙. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนส่งผลต่อการประสานงานและการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

๑๐. เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ส่งผลต่อ การป้องกันภัยธรรมชาติ