นายบุญธรรม บุญมา
นายก อบต.ห้วยยาง

สายตรงนายก อบต.
โทรฯ 081-305-6326

 ฟอรัม  ข้อมูลทั่วไป  โครงสร้าง อบต ห้วยยาง  อำนาจ หน้าที่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผู้บริหาร อบต ห้วยยาง  สภา อบต ห้วยยาง กิจกรรมของ อบต ห้วยยาง กระดานข่าว อบต ห้วยยาง
 ส่วนราชการในสังกัด
 สำนักงานปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศึกษาฯ กองทุน สปสช.อบต.ห้วยยาง ศูนย์พระมหาชนก อบต.ห้วยยาง
 เอกสารเผยแพร่
ประกาศ อบต.ห้วยยาง ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สภาฯ อบต.ห้วยยาง กฏหมาย ระเบียบ บทความ เอกสารเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบของสภาฯ เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ.2561-2565) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยยาง
รายงาน
รายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการประชุมสภา อบต. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ฯลฯ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564-2566
ศูนย์บริการร่วม (one stop service) อบต.ห้วยยาง
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ ระบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ ระบบขออนุญาตก่อสร้างฯ
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกรางระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๘ ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อไว้ใช้ภายในศพด. ปรพจำงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อเนื่อง) สายอยู่สุข (ช่วงที่ ๓) ม.๑
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ามะกัก ๑ ม.๙
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบ (แคปซีล) เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองวังด้วน ม.๔
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๖๐๔ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ กสธ.อบจ.รย. ๐๑๑-๖๔-๐๐๑๙
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงงานของกองการศึกษาฯ จำนวน ๔ รายการ
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 ประกาศ เรือง การรายงานการตรวจสอบสถานะการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
 ประกาศ เรื่องการจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด งวดเดือน ตุลาคม2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2565
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2565
 ประกาศ เรื่องการจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด งวดเดือน ตุลาคม2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลว. 13 มกราคม 2565
 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 2565
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดเวลาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแนะนำเตรียมตัว"ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19"
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจองคิวฉีดวัคซีนและวิธีการลงทะเบียน "หมอพร้อม" เพื่อขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนโครงการเราชนะ
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้งานแอปพลิเคชั่น"พ้นภัย"
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 3 ปัจจัย ที่จะช่วยให้คุณมีทางเลือก
******** ประชาสัมพันธ์ ******** 3 ปัจจัย ที่จะช่วยให้คุณมีทางเลือก"ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น" เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 เป็นวงกว้าง
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องอาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
******** ประชาสัมพันธ์ ******** อาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 หากมีอาการดังนี้ควรแจ้งแพทย์ทันทีครับ หรือโทร สายด่วน 1669
 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำ ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น
 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 การเผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดคชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 งานจัดเก็บฯ
 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตามนส.กรมบัญชีกลาง ว.82 ลว.28กพ56
 ประกาศ คตง เรื่องการจัดทำแผนปี 2546
 ประกาศกรมส่งเสริมฯ เรื่องสถานที่กลาง
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง การเปิดเผยราคากลาง
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ระเบียบเบิกเงินฯ
 ระเบียบแผนที่ภาษี