นายพลพจน์ กิจชัยสวัสดิ์
นายก อบต.ห้วยยาง

สายตรงนายก อบต.
โทรฯ 093-398-7887

 ฟอรัม  ข้อมูลทั่วไป  โครงสร้าง อบต ห้วยยาง  อำนาจ หน้าที่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผู้บริหาร อบต ห้วยยาง  สภา อบต ห้วยยาง กิจกรรมของ อบต ห้วยยาง กระดานข่าว อบต ห้วยยาง
 ส่วนราชการในสังกัด
 สำนักงานปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศึกษาฯ กองทุน สปสช.อบต.ห้วยยาง ศูนย์พระมหาชนก อบต.ห้วยยาง
 เอกสารเผยแพร่
ประกาศ อบต.ห้วยยาง ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สภาฯ อบต.ห้วยยาง กฏหมาย ระเบียบ บทความ เอกสารเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบของสภาฯ เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ.2561-2565) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยยาง
รายงาน
รายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการประชุมสภา อบต. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564-2566
ศูนย์บริการร่วม (one stop service) อบต.ห้วยยาง
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ ระบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ ระบบขออนุญาตก่อสร้างฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าฯ ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน 83-0521
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต 6265 ระยอง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ของกองช่าง หมายเลขทะเบียน 83-0521
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครืองปรับอากาศ ภายในสถานที่ทำการ อบต.ห้วยยาง
 ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบาย้ำรอบที่สาธารณะ ม.๘ โดยวิธีคัดเลือก
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83/0821
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสร้างห้องน้ำศูนย์พักคอยพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พักคอย (Community Isolation) ม.๑
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๖๘๔ ระยอง
 ประกาศ จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะภายในตำบลห้วยยาง
 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Quarantine)
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด งวดเดือน ตุลาคม2563 ถึงเดือนกันยายน 2564
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2564
 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
 ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแนะนำเตรียมตัว"ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19"
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจองคิวฉีดวัคซีนและวิธีการลงทะเบียน "หมอพร้อม" เพื่อขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 2564
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนโครงการเราชนะ
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่ร ประจำปี 2564
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้งานแอปพลิเคชั่น"พ้นภัย"
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 3 ปัจจัย ที่จะช่วยให้คุณมีทางเลือก
******** ประชาสัมพันธ์ ******** 3 ปัจจัย ที่จะช่วยให้คุณมีทางเลือก"ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น" เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 เป็นวงกว้าง