นายบุญธรรม บุญมา
นายก อบต.ห้วยยาง

สายตรงนายก อบต.
โทรฯ 081-305-6326

 ฟอรัม  ข้อมูลทั่วไป  โครงสร้าง อบต ห้วยยาง  อำนาจ หน้าที่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ผู้บริหาร อบต ห้วยยาง  สภา อบต ห้วยยาง กิจกรรมของ อบต ห้วยยาง กระดานข่าว อบต ห้วยยาง
 ส่วนราชการในสังกัด
 สำนักงานปลัด อบต.  กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศึกษาฯ กองทุน สปสช.อบต.ห้วยยาง ศูนย์พระมหาชนก อบต.ห้วยยาง
 เอกสารเผยแพร่
ประกาศ อบต.ห้วยยาง ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ สภาฯ อบต.ห้วยยาง กฏหมาย ระเบียบ บทความ เอกสารเผยแพร่ กฎหมาย ระเบียบของสภาฯ เอกสารดาวน์โหลด ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ้น (พ.ศ.2561-2565) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อบัญญัติ อบต.
ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยยาง
รายงาน
รายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการประชุมสภา อบต. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมิชอบ ฯลฯ
งานบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายงานการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) แผนอัตรากำลัง 3 ปี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564-2566
ศูนย์บริการร่วม (one stop service) อบต.ห้วยยาง
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ คำสั่งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ ระบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ ระบบขออนุญาตก่อสร้างฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านม.5ต.ห้วยยาง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.9
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบำรุงรักษารถกระบะ 4ประตู
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางกองคัลง ทะเบียน กบ 7760 ระยอง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯลฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของอบต.ห้วยยาง
 กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามข้อ 100 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
 ประกาศ การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 ประกาศ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 ประกาศ รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้จัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 จดหมายข่าว เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ.2566
 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลว. 13 มกราคม 2565
 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 2565
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดเวลาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อแนะนำเตรียมตัว"ก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19"
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจองคิวฉีดวัคซีนและวิธีการลงทะเบียน "หมอพร้อม" เพื่อขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19
 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนโครงการเราชนะ
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้งานแอปพลิเคชั่น"พ้นภัย"
 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำ ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น
 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 การเผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดคชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 งานจัดเก็บฯ
 จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตามนส.กรมบัญชีกลาง ว.82 ลว.28กพ56
 ประกาศ คตง เรื่องการจัดทำแผนปี 2546
 ประกาศกรมส่งเสริมฯ เรื่องสถานที่กลาง
 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง การเปิดเผยราคากลาง
 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ระเบียบเบิกเงินฯ
 ระเบียบแผนที่ภาษี